E-mail
      
Пример за добра практика

Геодетект” и проектът за триизмерен модел на Бузлуджа като пример за добра практика. В своята рубрика „User Stories” швейцарската фирма „SenseFly” публикува материали за успешни проекти, създадени с помощта на нейни продукти. Една от статиите е посветена на проекта за триизмерен модел на Бузлуджа. Представени са параметрите на проекта, публикувано е и видеото с виртуален полет над върха. Бузлуджа – триизмерен модел е създаден в „Геодетект” с помощта на ГИС технологиите на КБ „Панорама”. Материалите за модела са получени чрез аерозаснемане със собствен безпилотен летателен апарат с последваща фотограметрична обработка на данните и автоматизирана векторизация на линейни и площни обекти на пътната мрежа, хидрографията и почвено-растителната покривка. Създаден е цифров модел на релефа и едромащабна топографска карта в мащаб 1:5000. Разработена е библиотека с триизмерни обекти. „Геодетект” изработи видеоклип „Бузлуджа 2012 – триизмерен модел”. Видеоклипът е качен на заглавната страница на сайта на фирмата.Клиенти и партньори

 • Национален институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, София;
 • Регионална Инспекция по околната среда и водите, Смолян;
 • Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен;
 • Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, София;
 • Геобазис ООД;
 • Геокад 93 ЕООД;
 • Геоконсулт ООД;
 • Геотехноинженеринг ЕООД;
 • Геохайд ООД;
 • КартГео ООД;
 • Поликад ЕООД;
 • Прециз инженеринг ЕООД;
 • Пи Ейч Вайнс ЕООД;
 • Трансгео ООД;
 • ТТръст инженеринг ЕООД;
 • Хидро мап ООД;
 • European Commission DG JRC Ispra IPSC Security Technology Assessment Unit European Commission Joint Research Centre, Италия;
 • DataContext D.O.O., Republic of SERBIA;
 • Lijing Electronics (Beijing) Co., Ltd., Beijing, China;
 • Rheinmetall Defence Electronics GmbH, Германия.По-големи проекти

 1. Набиране и актуализация на геопространствени бази данни за населени места и местности на територията на Република България
 2. Геодезическо заснемане, подповърхностно картографиране и изработване на специализирана кадастрална карта - ул. „Н. Хайтов”, ул. „Ат. Далчев” и ул. „Д. Гичев”, София.
 3. Геодезическо заснемане, подповърхностно картографиране и изработване на специализирана кадастрална карта на централни райони в гр.София.
 4. Геодезическо заснемане, подповърхностно картографиране и изработване на специализирана кадастрална карта, кв. Дружба, София.
 5. Геодезическо заснемане, подповърхностно картографиране и изработване на специализирана кадастрална карта - местност „Врана-Лозен Триъгълника”, гр. София.
 6. Геодезическо заснемане, подповърхностно картографиране и изработване на специализирана кадастрална карта на Витоша ВЕЦ-Симеоново София.
 7. Геодезическо заснемане и изработване на кадастрална карта по данни от КВС за землището на с. Голец, обл.Ловеч.
 8. Геодезическо заснемане, подповърхностно картографиране и изработване на специализирана кадастрална карта – район Кремиковци, София.
 9. Геодезическо заснемане, подповърхностно картографиране и изработване на специализирана кадастрална карта на района около р-т Тамбукту-София.
 10. Изработване на специализирана карта и възстановяване техн. параметри на ж.п. линия Русе-Варна.
 11. Изработка на цифрова ортофотокарта за нуждите на системата за идентификация на земеделските парцели, по предоставени от МЗХ сателитни изображения.
 12. Геодезически и кадастрални дейности - орторектифициране на сателитни изображения.
 13. Геодезическо заснемане, подповърхностно картографиране и изработване на специализирана кадастрална карта на имот „Volvo, София”.
 14. Орторектифициране на сателитни изображения за част от територията на Р. България
 15. Актуализиране на модела на пътната мрежа и хидрографията на Р. България
 16. Адаптиране на технология за изграждане на инфраструктура за пространствени данни, разработка и внедряване на географски информационни системи в среда на продуктите на КБ „Панорама”.
 17. Пилотен проект по създаване на цифрова ЕТК и анализ на работните процеси и дейности.
 18. Триизмерен модел „Бузлуджа 2012” - кадастрална карта, специализирана карта и едромащабна топографска карта за района, ГИС.
 19. Изработване на цветна цифрова ортофотокарта на страната 2012-2015
 20. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район Подуяне- Столична общинаМеждународни проекти

 1. Разработка на Географски информационни системи „ГИС-АЗК” на Центъра по Информационна Поддръжка на клиенти на дребно на бензиностанции и комплекси (Договор № П-02/08 от 12.02.2008г.).
 2. Разработка на работни инструменти за програмен модул «Атлас-регион», предназначен за решения в ГИС «Наркотици» на пространствени информационно-аналитични задачи и под-готовка на специална информационно-картографска документация (Договор № П-03/08 от 04.03.2008г.).
 3. Разработка на изисквания към навигационни карти и планове на градовете във формат SXF и проект на нормативни документи, определящи реда на достъп на потребителите до картите(Договор № П-03/09 от 16.02.2009г.) .
 4. Развитие на Геоинформационни подсистеми на информационната система на Россвяз (Договор №Р-03/09 от 12 .10.2009г.).
 5. GPS измерване на наземни опорни точки за орторектифициране на сателитни изображения на територията на Р България и БЮР Македония
Лицензи и сертификати

Дружеството е лицензирано в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.


Фирмата притежава мрежови лицензи на софтуер за фотограметрична обработка.


„Геодетект” е администратор на лични данни и е вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри”.


„Геодетект” е внедрило и прилага система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015.


За нас | Услуги | Обучение | Събития | Контакти

Copyright © Geodetect Ltd.